Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-06.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-06.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

TAB – przemieszczanie się pomiędzy elementami strony
ENTER – zatwierdzanie wybranego elementu
CTRL + F – wyszukiwanie na stronie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Malinowska, sekretariat@spgizalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 627 411 514. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach zlokalizowana jest w budynku przy ul. Kaliskiej 25, 63-308 Gizałki. Do szkoły prowadzi 8 wejść w tym 3 przystosowane dla osób niepełnosprawnych z możliwością podjazdu wózkiem. Szkoła posiada parking od strony sali sportowej, na którym znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (wejście z parkingu przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych).

Budynek szkoły jest parterowy (w jednym miejscu z różnicą poziomów) w związku z czym dla osób niepełnosprawnych dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.  Szkoła posiada toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku szkoły nie zastosowano urządzeń  i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.