PEDAGOG SZKOLNY – Iwona Bachorska

 

PEDAGOG SPECJALNY

Arleta Dominiak

 

PEDAGOG SPECJALNY

Dorota Herka

 

PEDAGOG SPECJALNY

Marzena Kaźmierska