KLAUZULA RODO

Przetwarzanie danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II  z siedzibą w Gizałkach odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II z siedzibą w Gizałkach, ul. Kaliska 25, 63-308 Gizałki, telefon: 627411514; e-mail: sekretariat@spgizalki.pl
    Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest: mgr Maciej Hejduk. Dane kontaktowe: tel. 512125301, e-mail: maciej.hejduk2007@wp.pl.
  2. Celem zbierania danych jest świadczenie usług oświatowych dla dzieci i młodzieży w zakresie realizacji obowiązku szkolnego oraz nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wykonanie tychże zadań.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe podane przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów, pracowników, stażystów, usługodawców będą przechowywane przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków prawnych Szkoły.